Fakta

Innehåll

• Teoriundervisning, 248 tim

   Kognitiv psykoterapi, KBT

   Anknytningsteori

   Personlighetsstörningar

   Neuropsykologi

   Stress, ångest

   Introduktion "tredje vågens terapier"

• Metodikövningar

• Patienthandledning, 120 tim

• Diplom Mindfulnessinstruktör erbjuds

 

Deltid

Två år, 46 heldagar inkl handledning

Centralt i Malmö eller i Stockholm

 

Start

den 23-24 februari 2018 i Malmö
Sök nu! Några platser finns kvar

 

den 28-29 september 2018 i Sth
Ansökan tas emot

 

• den 15-16 februari 2019 i Malmö
Utbildningsfaktablad ännu inte klart
Ansökan tas emot

 

Pris

31 500 kr/termin (126 000 kr)

Kan delbetalas per månad

Ev prishöjning från 2018

 

Ring gärna

070 725 38 88

 

Mer information 

Utbildningsfakta KBT Malmö feb 2018

Utbildningsfakta KBT Sth sept 2018

eller klicka på knappen nedan

Mer fakta

Fakta

Titel

Examensbevis ”Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi”, KBT steg 1, motsvarande 45 hp.

 

Målgrupper

Utbildningen är en fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger, präster, diakoner, pedagoger, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Även andra inom vård och behandling uppskattar utbildningen som vidareutbildning.

   Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och beteendeterapeutisk behandling samt vill kunna använda sådana behandlingsmetoder.

   Du ska vilja och kunna ta till dig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Du bör ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minst halvtid samt ha möjlighet att arbeta med psykoterapeutiska samtal.

   Företräde till Bergströms utbildning ges den som har gått orienteringskurs, 50 tim, i KBT. Orienteringskursens innehåll är egentligen en förutsättning för att kunna ta till sin den grundläggande psykoterapiutbildningen. Dock kan den som inte hinner gå orienteringskursen innan utbildnings­starten tillgodogöra sig kunskaperna under första året. Det sker i samråd med kursledningen och kan innebära en extra kostnad.

   Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

 

Egenterapi

Egenterapi, enskilt (20 sessioner) eller i grupp (50 sessioner), ska varje elev ha genomgått innan han/hon börjar arbeta med andra människors förändring. Egenterapin bör ha genomförts innan utbildningen startar - det är dock inget krav. Den som tar emot examensbeviset måste ha lämnat skriftligt intyg över erforderlig egenterapi hos legitimerad psykoterapeut, godkänd av Bergströms. I annat fall ges ett utbildningsintyg där det står att egenterapin inte utförts.

 

Syfte

Efter utbildningen ska eleverna bland annat kunna

olika kognitiva teorier 

omfatta fördjupade kunskaper om utvecklingspsykologi, anknytningar, kognitiv utveckling 

• förstå och kunna förklara anknytningsteoriernas betydelse för personlighet och copingstrategier

grundläggande kunskaper om stress 

förstå problematiken kring stress- och utmatningssyndrom

förstå ångestbegreppen 

professionellt förstå sig själv, sin förmåga, sina situationer och sina möjligheter

använda adekvat helhetssyn på människor och klienter

informera om grundläggande psykoterapeutiska förhållningssätt 

genomföra individuella samtalsterapier för stöd och utveckling 

arbeta med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut 

utveckla och visa empatisk förmåga

göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med beaktande av mänskliga rättigheter och klientens integritet

visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och anhöriga

utveckla självständiga och kritiska bedömningar under handledning

följa kunskapsutvecklingen inom psykoterapiområdet 

urskilja, formulera och lösa problem inom psykoterapins kunskapsområde

• utbyta information även med personer utan specialkunskaper inom psykoterapiområdet

• möta förändringar och förstå behovet av utveckling avseende yrkesroll och arbetsliv

• förstå grunderna för mindfulness, ACT och compassionfokuserad terapi

 

Innehåll

• ACT (acceptance and commitment therapy)

• Anknytningsteorier

Avslappning

Compassionfokuserad terapi

Etik och professionalitet

Existentiella teorier och tekniker

• Fobier

Förstämningssyndrom

Kognitiva teorier

Kognitiv psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, andra psykoterapier

• Meditationer och andningsteknik

• Metodikövningar

Mindfulness

Neuropsykologi 

Patienthandledning

Personlighetssyndrom

Psykologi och psykiatri

• Stress

Utmattningssyndrom

Ångestsyndrom

 

Kursuppläggning

Deltidsstudier

Studietakten är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete

Fyra terminer, totalt 46 utbildningsdagar, 248 timmar teori och 120 timmar handledning. Termin 1 och 2 omfattar huvudsakligen teori­undervisningen och termin 3 och 4 avser huvudsakligen handledning på övningspatienter

Utbildningen ligger på två sammanhållna dagar per månad

Teori, metodik och övningar varvas under teoridagarna

Inläsnings- och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna

Handledning på övningsklienter, normalt två personer (en per termin), som eleven ordnar själv. Övningsklienten ska vara godkänd av handledaren som just övningsklient

 

Examination

Examensintyget ges till den elev som uppfyller kraven på

närvaro och delaktighet på utbildningsdagarna (minst 90 % närvaro i varje kursdel)

närvaro och delaktighet vid litteraturseminarierna

godkända inlämningsuppgifter om inläst litteratur

godkända inlämningsuppgifter under termin 1 och 2

godkänt terapeutiskt arbete i handledningen

godkända redovisningar av utbildningspatienterna under termin 3 och 4

fullgjord betalning enligt avtal

lämnat kopia på erforderlig egenterapi

 

Lärare och examinator

Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. För Bergströms är det också viktigt att lärarna instämmer i det eklektiska synsätt som vi hyllar, vilket innebär att behandling och terapi kan och ska anpassas efter klientens behov, förmåga och önskemål – på så sätt hittar man den lämpligaste behandlingen för varje klient.

Stockholm

• Ylva Engström är lärare, handledare och examinator med bred erfarenhet som psykotera­peut, men även som bl a personalchef. Hon anlitas för grupphandledning, individuell handledning, undervisning och terapi inom näringsliv, kommuner och landsting. Hon är beteendevetare, sjuksköterska, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad. 

 

Malmö

• Mirja Svartengren är lärare, handledare och examinator med mångårig erfarenhet som psykoterapeut. Hon anlitas för grupphandledning, individuell handledning, undervisning och terapi inom näringsliv, kommuner och landsting. är socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, hypnosutbildad, EMDR-certifierad. 

• Eva Jönsson, som är rektor för Bergströms ATU och TBU, är lärare, speciellt inom missbruk, beroende och ångest. Hon är legitimerad sjuksköterska, vårdvetenskaplig examen, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, har kandidatexamen i vårdvetenskap.

 

Tider 

• Start i Stockholm fredag – lördag den 28 – 29 september 2018. Därefter fyra dubbeldagar under hösten. Under våren 2019 sex tvådagarsmöten, under hösten 2019 sex tvådagarsmöten och under våren 2020 sex tvådagarsmöten 

• Start i Malmö fredag – lördag den 23 – 24 februari 2018. Därefter 16-17 mars, 6-7 april, 27-28 april, 18-19 maj. Under hösten 2018 sex tvådagarsmöten, under våren 2019 sex tvådagarsmöten och under hösten 2019 sex tvådagarsmöten.

Preliminära scheman för kommande terminer finns. Alla dagar kl 10-17.

 

Plats

Stockholm Nathorstvägen 44, Johanneshov, t-station Skärmarbrink

Malmö Kärleksgatan 2, Malmö

 

Utbildningsavgift

126 000 kr (fyra terminer á 31 500 kr). Moms tillkommer för den som inte betalar privat. Litteratur tillkommer motsvarande omkring 7 000 kr. Litteraturen köps terminsvis. Utbildnings-PM ingår i utbildningsavgiften.

 

Antagningsavgift 

Så snart du antagits till utbildningen faktureras 6 300 kr, vilket betalas i samband med att avtal skrivas. Din plats är säkrad för dig då du tecknat på avtalet och betalat antagningsavgiften.

   Resterande utbildningsavgift, 119 700 kr, faktureras i enlighet med det undertecknade utbildningsavtalet. Hela summan, halva summan eller enligt den avbetalningsplan som beskrivs i avtalet.

   Om du betalat hela avgiften och avbryter tre månader innan utbildningsstart återbetalas 95 % av avgiften (antagningsavgiften återbetalas inte). Om du betalat hela avgiften och avbryter under årskurs 1 (termin 1 och 2) återbetalas halva avgiften (minus antagningsavgiften) och om du avbryter du under årskurs 2 (termin 3 och 4) återbetalas ingen avgift.

 

Finansiering – flera alternativ

Bergströms erbjuder uppdelning av utbildningsavgiften.

    a) per år, 2 betalningar á 59 850 kr  + antagningsavgift

    b) per termin, 4 betalningar á 29 925 kr + antagningsavgift

    c) per månad, 24 betalningar á 4 988 kr + antagningsavgift

    d) avbetalning på längre tid kan i vissa fall erbjudas. Då tillkommer ränta på det som kvarstår efter de två utbildningsårens slut.

   En större summa kan betalas vid utbildningsstart och resten på månadsbetalningar om så önskas. Fråga oss!

   Oavsett hur du betalar så gäller att den som påbörjat årskurs 1 (termin 1 och 2) betalar hela årskurs 1 (59 850 kr + 6 300 kr) även om studierna avbyts. Om du avbryter under årskurs 2 (termin 3 och 4) måste hela utbildningsavgiften betalas.

 

Mer information

Ring eller maila! Maria Bergström, 070 7253888, maria.b@bergstroms.org.

 

Ansökan

Ansökan bör vi få redan nu, gärna ett år i förväg och helst fyra månader innan start! Restplatser kan finnas så hör av dig även om det är nära utbildningsstart!

 

Skriv ett mail direkt till maria.b@bergstroms.org

Inkludera följande i ditt mail till oss

•  Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress

•  Uppge om du gått orienteringskurs i KBT samt i så fall när och var. Om du inte gått den så kan du komplettera under steg 1-utbildningen

•  Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter

•  Övrigt, som t ex intressen, fritidssysslor, familj, eller något du tycker vi bör veta om dig

•  I princip vill vi veta ”vem du är” - detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du gjort tidigare

 Varför du vill gå Bergströms KBT-utbildning och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

 

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller Skype alternativt att du besöker oss.

     Beslutet om antagning till utbildningen grundas på en samlad bedömning av tidigare utbild­ningar, arbetserfarenheter, ansökningstexten, intervjun och referenser som kan komma att be­gäras. 

     Efter ansökan, samtal och antagningsbeslut får du ett avtal på mail. När du avtalet till mig på telefon, mail eller sms, postar jag två avtal till dig för underskrift. När både du och jag undertecknat avtalen och du betalat din antagningsavgift (vänta på faktura) så är utbildningsplatsen säkrad för dig. Om din arbetsgivare betalar utbildningen ska även den beslutsfattaren underteckna avtalet.

 

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

 

Maria Bergström

Utbildningssamordnare

Familjeterapeut KBT-terapeut

maria.b@bergstroms.org

070 725 38 88

Deltid 2 år Start feb18 + sep18

Grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning KBT steg 1

Grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken!

"Klassisk" KBT steg 1-utbildning med möjlighet till olika inriktningar

Numera förväntas i princip att nästan alla som arbetar nära andra människor ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning.

I Malmö ingår trauma. Möjlighet finns till inriktningarna beroende/missbruk och mindfullnessinstruktör.

I Stockholm finns möjlighet till inriktningarna relationer/anhöriga, beroende/ missbruk och mindfullnessinstruktör.

Introduktion av "Tredje vågens"-terapier finns i både i Stockhom och i Malmö.

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning KBT steg 1

Grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken! 

Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt.

Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning. En sådan utbildning kallades förr "steg 1-utbildning" och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbildade i kognitiv psykoterapi. Grundutbildning i kognitiv psykoterapi är som sagt meriterande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabiliterare, pedagoger m fl ökar intresset.

   Bergströms grundläggandeutbildning i psykoterapi är exceptionell och ger eleven mer än många andra liknande utbildningar, bland annat genom att, utöver den generella kognitiva utbildningen, även ge kunskap om mindfulness, trauma, ACT m m.

   För den som även vill erhålla diplom som ”Mindfulnessinstruktör” finns möjlighet till det genom en extra litte­raturexamination och extra utbildningsdagar.

   Eleven kan även välja till en av två andra inriktningar: missbruk/beroende eller relationer/ anhöriga. Även då krävs ytterligare utbildningsdagar och litteraturredovisningar.

 

Mer information finns om man trycker på knappen "Mer fakta" i vänsterspalten! Eller laddar ner ett faktablad i pdf!

 

Begreppet KBT

Psykoterapibegreppet har varit i påtaglig utveckling de senaste trettio åren. Kognitiv psykoterapi (förkortat KPT, KT) har fokus på hur man behandlar dysfunktionella, ofta omedvetna automatiska negativa tankar och känslor. Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar oftare om att komma tillrätta med mentala eller beteendemässiga störningar.

   Numera skiljer man inte KPT och KBT så tydligt åt utan KBT har blivit ett paraplybegrepp för behandlingar som bygger på inlärningspsykologiska teorier, kognitiv teori och beteendeterapi. KBT påverkas även av de traditionella psykodynamiska terapierna och tvärtom. På senare år har även humanistisk teori, anknytningsteori, affektteori, filosofi m m påverkat psykoterapins utveckling.

   Det finns föreningar för olika psykoterapeutiska inriktningar, t ex Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT), Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), Svenska föreningen för relationell psykoterapi (SFRP), Riksföreningen psykoterapicentrum (RPC), Svenska föreningen för familjeterapi (sfft). 

 

Grundläggande utbildning i psykoterapi

Idag finns ingen statlig myndighet eller annan instans som har ett övergripande ansvar för grundläggande psykoterapiutbildning vad gäller granskning, bedömning och tillsyn. Det finns därför inte heller någon samlad förteckning över samtliga grundläggande psykoterapi­utbildningar. De statliga krav som tidigare fanns för steg-1-utbildningar bör dock uppfyllas av grundutbildningarna, vilket innebär ”en sammanhållen utbildning med såväl teoretiskt som praktiskt innehåll. Självklart följer Bergströms dessa krav. Till praktiska moment räknas patient-/klientarbete under handledning samt egenterapi”. Flertalet av grundläggande psykoterapiutbildningar ges i privat regi. 

 

Möjlighet till titeln legitimerad psykoterapeut

Efter Bergströms grundutbildning i psykoterapi väljer en del elever att söka till en påbyggnads­utbildning. Bergströms ger idag inte påbyggnads­utbildning till legitimerad psykoterapeut.

   De flesta legitimerade psykoterapeuter är psykologer, socionomer och läkare. Andra människovårdande grundyrken blir allt vanligare.

   Varje utbildningsanordnare som ger legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning till psykoterapeut fastställer sina respektive behörighetskrav. De har dock alla att följa Socialstyrelsen anvisningar. Socialstyrelsen kontrollerar påbyggnadsutbildningarna (tidigare steg 2) som leder till yrkestiteln psykoterapeut. Det innebär att yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av de som har psyko­terapeut­examen. Den reguljära utbildningsgången till psykoterapeutlegitimation utgörs av

ett människovårdande grundyrke

• (en orienteringskurs, 50 tim, i psykoterapi)

en grundläggande psykoterapiutbildning (t ex Bergströms)

minst två års erfarenhet (deltid accepteras) av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av en legitimerad psykoterapeut

genomgått egenterapi

en treårig påbyggnadsutbildning i psykoterapi på deltid

 

Innehåll i Bergströms KBT-utbildning

Bergströms utbildning omfattar det som ingår i de flesta KBT-grundutbildningar. Således motsva­rar utbildningen 45 hp och följer  

   dels de rekommendationer Socialstyrelsen har för grundläggande psykoterapiutbildning,

   dels de riktlinjer för högre utbildning som beskrivs i den s k Bolognaprocessen och

   dels följer vi sfKBT:s policydokument för grundutbildning i KBT.

Utbildningen är processinriktad och varje elevens egen process är viktig. Det innebär att vi tar oss tid till gemensamma reflexioner och diskussioner. Metodikövningar läggs in där det är lämpligt.

   Vi tar upp psykoterapins grunder och historia men har fokus på modern nutida KBT. Anknyt­ningsteorin kopplad till senare neuropsykologisk forskning är central i kursen, som förklarings­modell till stress, relationsproblem och annan psykopatologi. Vissa delar av den s k tredje vågens beteendeterapi, som mindfulnessbaserad kognitiv terapi och compassionfokuserad terapi presenteras.

   Möjligheten till diplom som Mindfulnessinstruktör innebär att eleven väljer en tilläggskurs på tre dagar som förbereds med hemuppgifter. Syftet är att lära sig leda meditationer och and­ningsövningar, tillämpa mindfulnessbaserad stressreducering (MBSR) och leda mindfulness­grupper. Tilläggskursen förutsätter att eleven använt mindfulness för egen del tidigare.

   Möjlighet finns att något fördjupa kunskaperna om beroende/missbrukgenom fyra dagars ytterligare undervisning och inläsning av ytterligare några PM och böcker. Inriktningen beroende/missbruk ger grunderna för modern multivariat och fördjupad diagnostik avseende SRS (substansrelaterade syndrom), introduktion till Matchningsmodellen och RePro-K-instru­mentet för bedömningssamtal. Därefter har du möjlig­het att, efter de två årens grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi, lägga till ett tredje kompletterande studieår för att bli 'Diplomerad A-terapeut SJI' (ATU).

   I Stockholm finns också möjligheten till fördjupning i ämnen om relationer/anhöriga genom en tilläggskurs på tre dagar. Syftet är att fokusera på problem och terapi för patienter som lever nära svårt sjuka personer, t ex beroendepersoner, men även andra sjukdomar. Efter genomgången kurs kan man lägga till ett tredje kompletterande studieår för att bli 'Diplomerad Anhörigterapeut” med samma kunskap som finns i Bergströms distansutbildning till Anhörigterapeut (AHTU).

Intresseanmälan

Namn

Kunskapsföretag AB

 

Djurö Gårds väg 18

139 73 Djurhamn

 

Telefon: 08-642 42 88

E-post: info@bergstroms.org